Reklámadó

NAV honlapjáról letölthető ismertető

Adóköteles a reklám megjelenítése a:

  • médiaszolgáltatásban,
  • sajtótermékben,
  • szabadtéri reklámhordozón,
  • ingatlanon,
  • gépjárművön,
  • nyomtatott anyagon,
  • interneten,
  • magyar nyelven, vagy magyar nyelvű internetes felületen.

A törvényben meghatározott módok bármelyikén megvalósuló reklámközzététel esetén az adóalanyt illetőségtől függetlenül terheli a reklámadótörvényben meghatározott összes kötelezettség.

A reklámadó alapja az adóköteles tevékenységből származó módosított adóévi nettó árbevétel.

A 2017-es módosítás után saját célú reklám után már nem kell adót fizetniük a reklámközzétevő cégeknek.

A reklámadó mértéke:

  • az adóalap 100 millió forintot meg nem haladó része után 0 százalék;
  • az adóalap 100 millió forintot meghaladó része után 7,5 százalék.

A reklámadót a reklámközzétevőnek évente kell bevallani és megfizetni az adóévet követő ötödik hónap utolsó napjáig. Adóelőleg fizetésre kötelezett adózók évente kétszer adóelőleget kötelesek fizetni, és az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig feltöltési kötelezettség is terheli őket.

A NAV reklámközzétevőkről vezetett nyilvántartásában nem szereplő reklámközzétevő legkésőbb a reklám közzétételről kiállított számlán köteles nyilatkozatot adni a megrendelője felé adókötelezettségéről.

Amennyiben a reklám közzétevője nem szerepel a NAV nyilvántartásában és nyilatkozattételi kötelezettségének sem tesz eleget, abban az esetben (az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyek kivételével) a reklámközzétételt megrendelő is a reklámadó alanyává válik. Ebben az esetben a megrendelő a reklámadókötelezettség alá eső havi szinten összesített reklámköltései 2,5 millió forintot meghaladó összege után a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig az adót bevallani és megfizetni.

A megrendelői adófizetési kötelezettség esetén az adó mértéke egységesen 5 százalék. A megrendelő mentesül az adófizetési kötelezettség alól, ha hitelt érdemlően bizonyítani tudja, hogy a nyilatkozat kiadását kérte, de azt a számla, illetve számviteli bizonylat kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül nem kapta meg és erről a tényről, a közzétevő személyéről, valamint a közzététel ellenértékéről bejelentést tett az állami adóhatóság felé.

 

Megosztás ismerőssel: